Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami, a Sprzedawcą, w tym obowiązki klienta i Sprzedawcy, oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu na rzecz klientów.

§ 1 Definicje

 1. Jeśli w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

  • CENA PRODUKTU - wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Sklepie Internetowym, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

  • DNI ROBOCZE - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  • SKLEP INTERNETOWY - dostępna pod adresem www.sklep.larenn.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę;

  • KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Larenn Iwona Jedynak;

  • KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  • ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA - Cena Produktów, dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów w sklepie internetowym www.sklep.larenn.pl;

  • POLITYKA PRYWATNOŚCI - Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies dostępna w sklepie internetowym;

  • PRODUKT - zecz, usługa lub prawo prezentowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.arganlove.pl, które Klient może zamówić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

  • REGULAMIN - niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

  • SPRZEDAWCA - LARENN IWONA JEDYNAK z siedzibą w Radomiu 26- 600 przy ul. Kapturska 38A, e-mail: kontakt@larenn.pl, adres do kontaktu: Larenn Iwona Jedynak, ul. Kapturska 38A, 26-600 Radom;

  • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawarta na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

  • USŁUGI - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

 2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2 Postanowienia Ogólne dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania. Dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym lub zakładając Konto Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub Usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy lub odpowiednio spółkom grupy, do której Sprzedawca należy lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości Sklepu Internetowego może następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu będącego właścicielem praw własności intelektualnej.

 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

  • komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej.

  • dostępu do internetu;

  • Przeglądarki internetowej:

   • Internet Explorer

   • Chrome

   • Firefox

   • Opera

   • Safari (iOS)

  • Aktywne konto e-mail.

 5. Prezentowane w Sklepie Internetowym poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Larenn Iwona Jedynak.

 6. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody. Sprzedawca w Sklepie Internetowym nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w szczególności porad farmaceutycznych czy medycznych ani nie świadczy usług medycznych, kosmetycznych czy farmaceutycznych, a Sklep Internetowy jest przede wszystkim platformami sprzedażowymi, informacyjnymi oraz komunikacyjnymi.

 7. Użyte w Sklepie internetowym zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą i zdrowiem. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów.

 8. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient przyjmuje do wiadomości, że pomimo dołożenia przez Sprzedawcę należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować, że opisy Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym będą równoznaczne z opisami wcześniejszego dostawcy (dystrybutora) lub producenta. Sprzedawca zaleca by Klient przed dokonaniem zakupu Produktu nie poprzestał na zapoznaniu się z opisami Produktów użytymi w Sklepie Internetowym, które mogą być skrócone lub odpowiadać celom marketingowym lub innym, lecz w miarę możliwość skorzystał również z innych źródeł informacji, a ponadto, przed użyciem Produktów, każdorazowo zapoznał się z jego opisem i oznakowaniem na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli jest dostępne) oraz na pojemniku, a także z pozostałymi informacjami doręczonymi wraz z Produktem.

§ 3 Zakładanie Konta Klienta

 1. Konto w Sklepie Internetowym może założyć każdy Klient, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Zakładając Konto Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Konto to służy zalogowaniu do Sklepu Internetowego.

 2. W celu utworzenia Konta w Sklepie internetowym Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.

 3. W celu dokonania rejestracji przez Klienta konieczne jest:

  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej

  • wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym,

  • potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

  • przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji.

 4. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta zawiera co najmniej – pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta.

 5. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji.

 6. Podczas rejestracji Klient ustala, wg udostępnionych przez Sprzedawcę instrukcji, indywidualne hasło w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

 7. Hasło, o którym mowa w ust. 6 powyżej ma charakter poufny. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta Klienta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.

 8. Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w tym m.in. zmiany hasła do Konta. Klient może również dokonać zmiany danych przez kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

 9. Klient ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Sklepie Internetowym. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta, usunąć wszystkie lub niektóre Konta Klienta będące wynikiem wielokrotnej rejestracji lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji postanowień Regulaminu w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub listem elektronicznym.

§ 4 Składanie oraz Realizacja Zamówień w Sklepie Internetowym

 1. Możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym jest dostępna dla Klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.

 3. Klient może skorzystać ze Sklepu Internetowego i złożyć Zamówienie również bez posiadania Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.

 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów, wybranych przez Klienta. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Płatności” oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Po przejściu do płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia bez kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 1 zł.

 5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie w Sklepie Internetowym opcji „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.

 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie Zamówienia jest Klientowi wysyłane na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane w panelu klienta (w zakładce „Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

 8. Oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia, zgodnie z ust. 9 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa.

 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 – 8 powyżej przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny.

 11. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia oraz ewentualnym wyczerpaniu procedury, o której mowa w § 5 ust. 3 zdanie pierwsze, zwieńczonej uzgodnieniem innego sposobu realizacji Zamówienia.

 12. Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w zakresie tych Produktów, które wskazał w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, pod warunkiem otrzymania przez Klienta wiadomości o wysłaniu Zamówienia, o której mowa w ust. 9 powyżej.

 13. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

§ 5 Dostępność Produktów

 1. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów.

 2. W przypadku, gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie nie będą dostępne już w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu.

 3. W przypadku, gdy podczas kompletowania Zamówienia, okaże się, że jakikolwiek z Zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulacji Zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e- mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.

§ 6 Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia

 1. Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego obowiązują Ceny Produktów przedstawione w tym Sklepie Internetowym.

 2. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym także mogą różnić się w zależności od tego czy Klient jest zalogowany do Konta.

 3. Sprzedawca może na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Sklepie Internetowym oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po Cenach Produktów wskazanych w wybranym Sklepie Internetowym za pośrednictwem, którego dokonuje zakupów, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty (Zamówienia) i wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.

 4. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.

 5. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w koszyku, przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

 6. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności.

§ 7 Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane w Sklepie Internetowym:

  • płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

  • płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

  • płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności,

  • płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze).

 2. W przypadku wyboru płatności z góry przy użyciu karty płatniczej, płatności BLIK, płatności elektronicznej lub w formie szybkiego przelewu internetowego za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenie Zamówienia. W tym czasie, w przypadku braku możliwości dokonania niezwłocznej płatności, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie linku do płatności lub zmiany metody płatności, przez kontakt e-mail. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane.

 3. Płatności gotówką przy odbiorze Klient może dokonać wyłącznie w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera lub wybraniu dostawy do punktu odbioru; możliwość ta może być uzależniona od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.

 4. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy.

§ 8 Dostawa

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu lub regulaminów odrębnych promocji, o których mowa w § 11, koszty dostawy ponosi Klient.

 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia punkcie odbioru. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 4. Sprzedawca pokryje koszty dostawy:

  • w przypadku Zamówienia przez Klienta, który posiada Konto w Sklepie Internetowym w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 199,00 zł,

  • w przypadku Zamówienia przez Klienta nie mającego Konta w Sklepie Internetowym, w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 249,00 zł.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego postanowienia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej, przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja czy i w jakim zakresie Sprzedawca pokrywa koszty dostawy będzie zawsze dostępna dla Klienta w Sklepie Internetowym najpóźniej przed złożeniem Zamówienia.

 5. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:

  • przesyłka kurierska;

  • przesyłka kurierska za pobraniem;

  • odbiór w paczkomacie, wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia;

 6. W przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera, łączna waga przesyłki nie może przekraczać 31,5 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę, jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przy składaniu Zamówienia.

 7. W przypadku wyboru dostawy przez odbiór w paczkomacie, Produkty pakowane są w oryginalne opakowania Sprzedawcy o maksymalnych wymiarach 410x380x640 mm, a łączna waga przesyłki nie może przekraczać 25 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przy składaniu Zamówienia.

 8. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi dostawa zamówionych Produktów jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia.

 9. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów do Sprzedawcy z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w momencie zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów Sprzedawcy. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku „Zwroty i reklamacje”.

 10. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.

 11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty w terminie 48 godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej zamówione Produkty w ciągu 36 godzin od otrzymania powyżej informacji, Klient otrzymuje kolejną informację w formie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, przypominającą o możliwości odbioru przesyłki w ciągu pozostałych 12 godzin wraz z instrukcją sposobu odbioru przesyłki. Brak odbioru przesyłki zgodnie z przesłaną instrukcją z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku „Zwroty i reklamacje”.

 12. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 13. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do paczkomatu, Klient powinien zgłosić to w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w paczkomacie, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy usługi paczkomaty. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

 14. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.

§ 9 Ustawowe Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

 2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem. 3. Ilekroć w postanowieniach niniejszego § 9 lub w Załączniku „Zwroty i reklamacje” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem.

 3. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów stanowią Załącznik „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.

§ 10 Odpowiedzialność i Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.

§ 11 Promocje

 1. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom Sklepu Internetowego szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca będzie informował w Sklepie Internetowym lub w wysłanych wiadomościach e-mail lub SMS.

 2. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

 3. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją mogą polegać w szczególności na:

  • obniżeniu Cen Produktów, objętych promocją;

  • obniżeniu Ceny Produktów dodanych przez Klienta do koszyka;

  • obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;

  • otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w przypadku zakupienia określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.

 4. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę, nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 9 oraz w Załączniku „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne w Sklepie Internetowym, nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Klient powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego.

 5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach nie stanowią inaczej.

 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach, dostępnych w Sklepie Internetowym, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 12 Usługi nieodpłatne świadczone droga elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:

  • prowadzenie Konta;

  • formularz kontaktowy;

  • usługi informacyjne;

  • newsletter;

  • czat.

 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej Sprzedawca świadczy nieodpłatnie.

 3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym.

 4. Usługa czatu polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem czatu umieszczonego w Sklepie Internetowym. Wiadomość na czacie inicjuje rozmowę „na żywo” z konsultantem po stronie Sprzedawcy, w przypadku i zakresie jego dostępności. Czat służy zadawaniu pytań dotyczących Sklepu Internetowego oraz dostępnych na nich usług i produktów. Czat nie służy do udzielania porad fachowych, w tym medycznych lub kosmetycznych oraz innej korespondencji dotyczącej zdrowia fizycznego lub psychicznego Klienta. Funkcjonalności czatu pozwalają na identyfikację konkretnej osoby i powiązanie jej z inną zapisaną aktywnością w Sklepie Internetowym co pozwala na dostosowanie oferty oraz pełnienie profesjonalnej obsługi i serwisu.

 5. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b, c, d i e powyżej, zawierane są z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w odpowiednim zakresie, a ulegają rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Sklepu Internetowego.

 6. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta) Sprzedawca umożliwia Klientom dodatkowo, w szczególności:

  • dostęp do historii Zamówień;

  • dostęp do spersonalizowanych promocji;

  • zarządzanie danymi osobowymi Klienta przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalność zakładki „Moje dane”; w tym możliwość uzupełnienia i edycji danych Klienta o dane adresowe dla dostaw itp.;

  • tworzenie listy życzeń;

  • dostęp do elektronicznych kuponów promocyjnych;

  • możliwość wyrażania Opinii, w tym Ocen na zasadach wskazanych w § 13 Regulaminu.

 7. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o prowadzenie konta poprzez:

  • przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: kontakt@larenn.pl zawierającej żądanie usunięcia Konta;

 8. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości, że: złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych(ej) Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta połączonego z wnioskiem (choćby domniemanym) o usunięcie konta (rozwiązanie umowy o prowadzenie konta), będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta;

 9. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 8 powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy rejestracji, zostanie skierowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia Konta Klienta. Po usunięciu Konta, Sprzedawca przechowuje informacje o usuniętym Koncie przez 30 dni w celu umożliwienia jego ewentualnego przywrócenia.

 10. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych/marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie Internetowym lub w inny sposób, oznacza to, że Sprzedawca będzie świadczyć na jego rzecz bezpłatnie usługę newsletter polegającą na wysyłaniu informacji handlowych w szczególności dotyczących towarów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Sprzedawcę za pomocą wybranych przez Klienta środków komunikacji, np. na podany przez Klienta adres e-mail oraz za pośrednictwem SMS/MMS, powiadomień push. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności (co oznaczać będzie rezygnację z usługi newsletter). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

§ 13 Wyrażanie Ocen, w tym Opinii

 1. Do wyrażenia Opinii, w tym Oceny uprawniony jest zarejestrowany Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym. Możliwe jest wyrażenie jedynie łącznie Opinii, zawierającej również Ocenę. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania Opinii, w tym Oceny.

 2. Opublikowana zgodnie z Regulaminem w Sklepie Internetowym Opinia, w tym Ocena wraz z Nickiem albo imieniem Klienta jest dostępna publicznie.

 3. Opinie, w tym Oceny są zbierane dla m.in. następujących celów Sprzedawcy: poprawienia atrakcyjności oferty, zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie, polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z Opiniami, w tym Ocenami. Opinia w tym Ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego - w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość zawierającą uwagi skierowane do Sprzedawcy w sprawie świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług na adres poczty elektronicznej kontakt@larenn.pl.

 4. Klient ma możliwość Oceny Produktu w Sklepie Internetowym za pomocą funkcjonalności formularza Opinii, poprzez zaznaczenie ilości gwiazdek przy Produkcie, którego Ocena dotyczy.

 5. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien wypełnić pola obowiązkowe tj. podać Nick oraz wpisać treść Opinii, formularza dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce danego Produktu i kliknąć przycisk „Prześlij Opinię”. W przypadku, gdy Klient nie uzupełni Nicku Opinia, zostanie automatycznie oznaczona imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. Kliknięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na publikację imienia Klienta albo Nicku, którym posłużył się Klient, Opinii, w tym Oceny i korzystanie z nich przez Sprzedawcę w sposób określony w Regulaminie.

 6. Klient ma możliwość usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Sprzedawcę Opinii i powinien w tej sprawie skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@larenn.pl. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia Opinii, w przypadku, gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji odpowiedniego, kompetentnego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.

 7. Klient oświadcza, że:

  • jest wyłącznym autorem wyrażanej Opinii;

  • przysługują mu wszelkie prawa do Opinii, do Nicku, w tym prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem;

  • Opinia, w tym Ocena odzwierciedla jego osobiste subiektywne zdanie, o Produkcie którego dotyczy;

  • ani Opinia ani Nick nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich;

  • przyjmuje do wiadomości, że z chwilą kliknięcia przycisku „Prześlij Opinię” wyraża zgodę na publikację Opinii, w tym Oceny w Sklepie Internetowym, na jej publiczne udostępnianie wraz z imieniem Klienta albo Nickiem, którym posłużył się Klient w Sklepie Internetowym i korzystanie z niej w sposób określony w Regulaminie.

 8. Nick i Opinia, każde z osobna nie może, w szczególności:

  • być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;

  • zawierać zdjęć, linków (adresy URL) do stron www, wyników testów materiałów audiowizualnych lub multimedialnych;

  • naruszać praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych;

  • zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych;

  • być zredagowana w sposób sugerujący, że autorem ich jest Sprzedawca lub ktoś inny niż Klient;

  • zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych Produktów, w tym uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie świadczonych w Sklepie Internetowym Usług;

  • zawierać danych osobowych, teleadresowych lub adresów e-mail;

  • zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików;

  • reklamować lub promować usług lub produktów osób trzecich;

  • sprzyjać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu lub zdrowiu.

 9. Sprzedawca jest uprawniona do:

  • opublikowania Opinii, w tym Oceny i imienia Klienta albo Nicku, które spełniają wymogi Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 8 dni roboczych od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Prześlij Opinię”.

  • swobodnego zarządzania publikowaniem Opinii w Sklepie Internetowym, w tym niepublikowania Opinii, usuwania Opinii według własnego uznania, jak i zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności Sklepu Internetowego pozwalającej na pozostawianie Opinii, w tym Ocen w Sklepie Internetowym.

  • publikowania w Sklepie Internetowym części Opinii lub całości według swego uznania.

  • oznaczania Opini jako: „potwierdzony zakup”, gdy Klient kupił Produkt w Sklepie Internetowym

  • nieodpłatnego korzystania z Opinii w części lub całości w celach marketingowych lub promocyjnych Sprzedawcy w zakresie określonym w ust. 13 poniżej, w szczególności poprzez ich wyświetlanie w określonych częściach czy podstronach Sklepu Internetowego, w tym zastrzega sobie również możliwość wyświetlania Opinii w serwisach internetowych partnerów, takich jak np. social media (np. Facebook), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach, zamieszczania Opinii na nośnikach reklamowych, na plakatach, w reklamach prasowych, radiowych lub internetowych;

  • dokonywania, skrótu Opinii w Sklepie Internetowym;

  • dokonywania tłumaczeń i rozpowszechniania tłumaczeń Opinii;

  • publikowania Opinii, Oceny każdorazowo łącznie z imieniem Klienta albo Nickiem;

  • komunikowania się z Klientem, który zakupił Produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego drogą mailową zachęcając Klienta do wystawienia Opinii.

 10. Sprzedawca nie redaguje Opinii ani Nicków Klientów, ale zastrzega sobie możliwość nieopublikowania w Sklepie Internetowym, w przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.

 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, w tym Ocen, które są nadal prezentowane w Sklepie Internetowym, a imię Klienta albo Nick, którym posłużył się Klient mogą być zastąpione komunikatem systemowym.

 12. Sporządzając Opinię, w tym wyrażając Ocenę i klikając w przycisk „Prześlij Opinię” w Sklepie Internetowym, Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii, Oceny oraz Nicku jako utworów w momencie kliknięcia przycisku „Prześlij Opinię” wraz z prawem do sublicencjonowania Opinii, Nicku i Oceny podmiotom takim jak takich jak np. social media (np. Facebook), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych na poniżej wymienionych polach eksploatacji :

  • utrwalanie na wszystkich możliwych nośnikach;

  • zwielokrotnianie każdą techniką;

  • rozpowszechnianie, w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej;

  • wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; użyczenie, najem;

  • wykorzystanie części lub całości, łącznie i odrębnie do reklamy i promocji lub w celach informacyjnych;

  • dokonywania modyfikacji bez naruszenia treści Opinii oraz wprowadzania zmian wymaganych przez specyfikę Internetu, w tym urządzeń mobilnych, prawo wykorzystania w różnym formacie;

  • prawo wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych powyżej, w tym w zakresie tłumaczeń i ich rozpowszechniania.

 13. Klient upoważnia Sprzedawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do Opinii, w tym Oceny oraz Nicku.

 14. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących Nicku, Opinii, w tym Ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

§ 14 Reklamacje nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące Usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@larenn.pl za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pocztą tradycyjną na adres Larenn Iwona Jedynak, ul. Kapturska 38A, 26-600 Radom. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

§ 15 Obowiązki Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych znajdujących się w Sklepie Internetowym, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta.

  • podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży oraz świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach odrębnych;

  • powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, pomówienia;

  • powstrzymania się od umieszczania w Sklepie Internetowym (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Sprzedawcy;

  • niezakłócania i nieprzerywania pracy w Sklepie Internetowym, serwerów lub sieci połączonych ze Sklepem Internetowym oraz nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych ze Sklepem Internetowym;

  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych Klientów;

  • korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;

  • powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji zamieszczanych w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

  • niedostarczania i nieprzekazywania w Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  • niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym przez Klienta w ramach korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności, co do których Sprzedawca stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

 3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 lit. b-j Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, naruszenia obowiązków, o których mowa w § 15 ust. 1 lit. a Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym:

  • pod warunkiem, że naruszenie przez Klienta obowiązków wynikających z § 15 ust. 1 lit. a jest rażące lub

  • po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń wysłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta i po bezskutecznym upływie minimum 3 dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na zaprzestanie/usunięcie przez Klienta naruszeń lub ich skutków.

§ 16 Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Sklepu jest Larenn Iwona Jedynak z siedzibą przy ul. Kapturska 38A w Radomiu.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 3. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności.

 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 17 Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Sprzedawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.

 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Sprzedawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów.

 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu Internetowego związanych z możliwością składania Zamówień lub pozostałych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego inny niż wskazany w ust. 3 powyżej.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji w Sklepie Internetowym.

 2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta adres e-mail.

 4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.

 5. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie Internetowym. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu oraz bez uszczerbku dla uprawnień Klienta w zakresie rozwiązania Usług świadczonych w sposób ciągły drogą elektroniczną, przewidzianych w § 12 powyżej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed dniem wejścia w życie zmian.

 9. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 10. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia, zmiany bądź likwidacji niektórych funkcjonalności w Sklepie Internetowym, w tym zawieszenia lub zakończenia jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w szczególności na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed upływem w/w terminu.

 11. Sprzedawca jest uprawniony do likwidacji wszystkich funkcjonalności w Sklepie Internetowym, co spowoduje zakończenie jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów. W szczególności zawieszenie lub zakończenie działania Sklepu Internetowego pozostają bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem, przed dniem zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 12. Ilekroć w jakimkolwiek regulaminie odnoszącym się do korzystania ze Sklepu Internetowego mowa jest o Regulaminie Sklepu Internetowego należy rozumieć, że taki Regulamin odnosi się do niniejszego Regulaminu.

 13. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@larenn.pl;

  • telefonicznie pod nr telefonu: +48 661 259 741, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora);

  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.

Załączniki:

 1. Minimalne wymagania techniczne

 2. Zwroty i reklamacje

Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,

 2. Dostęp do poczty elektronicznej,

 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki,

 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Podane wymagania minimalne pozwalają na uruchomienie usługi i korzystanie ze Sklepu Internetowego. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.

Sprzedawca dokłada należytej staranności by Sklep Internetowy działała na wszelkich dostępnych przeglądarkach dostępnych na rynku. W sytuacji problemów technicznych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego zapraszamy do kontaktu: kontakt@larenn.pl.

Załącznik nr 2 – Zwroty i reklamacje

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i zwrotów w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

 3. Ilekroć w Załączniku jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem, chyba, że w Załączniku wyraźnie wskazano inaczej.

II. Zwroty Produktu

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

  • na piśmie, na adres Sprzedawcy: Larenn Iwona Jedynak, ul. Kapturska 38A, 26-600 Radom

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@larenn.pl.

 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zam&oa

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności